ඉස්ලාමිය ෂරීආ යනු කුමක්ද?

“මුස්ලිම්වරයෙකු අනුගමනය කළ යුතු සාරධර්ම, යහ ගුණාංග හා ආගමානුකූල ව අනුගමනය කළ යුතු කරුණු රැගත් /අන්තර්ගත මගපෙන්වීම් මාලාව ෂරීආ වේ.” හැඳින්වීම : මෙම මාතෘකාව බොහෝ මුස්ලිම් නොවන උදවිය සහ සමහර මුස්ලිම් උදවිය ද වැරදියට වටහා ගත් මාතෘකාවක් හැටියට සඳහන් කළ හැක. ෂරීආ යනු නීතියක් වශයෙනුත්, එය …

Read More

The Hindutva Fascists & the Road towards Disintegration of India

Annihilation of the conceptual premiseA state can sustain its geopolitical solidarity only on a solid conceptual premise. The conceptual collapse can only precipitate its rapid disintegration. Pakistan was created on an intense pan-Islamic zeal of the Muslims of different Indian states and languages. But in 1971, …

Read More

How Islamic are Islamic countries?

Since the year 2010, two noted academicians at George Washington University, Scheherazade Rehman and Hossein Askari, have been publishing a study called the “Islamicity Index” based on how a country’s economics, legal and governance, human and political rights, and international relations adhere to Islamic principles. In …

Read More