හලාල් හරාම් යනු කුමක්ද?

අපගේ ජීවිතයේ ඇති නොයෙකුත් අවශ්‍යතා (භෞතික, ලෞකික හෝ අධ්‍යාත්මික) නිසි ආකාරයට අංග සම්පූර්ණ කර ගැනීම මගින්, දේව විඥාණයක් සහිත යහපත් මිනිසුන් ලෙස අපගේ මෙලොව ජීවිතයේ වගකීම සපුරාලීම උදෙසා අවශ්‍ය කෙරෙන අංග සම්පූර්ණ පැහැදිලි ජීවන මාර්ගයක් අල්ලාහ් විසින් අපට පෙන්වා දී ඇත. මෙසේ ජීවන මාර්ගය පැහැදිලි කිරීමේදී …

Read More